Italo-Corinthian Pottery

Italo-Corinthian Alabastron
$7,500
Italo-Corinthian Pyriform Aryballos
$2,250
Italo-Corinthian Aryballos
$2,000
Italo-Corinthian Miniature Chalice
$1,500
Italo-Geometric Skyphos
$1,000
Italo-Corinthian Pyxis
$750

Join our mailing list